Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Лист до ініціативної групи Спілки письменників України з приводу проекту програми Народного Руху України за перебудову

Микола Жарких

Ініціативна група Київської

організації спілки письменників України

Редакція газети “Літературна Україна”

Повністю підтримуючи ідею створення Народного Руху України за перебудову, вважаємо за доцільне висловити деякі зауваження та пропозиції:

1. На наш погляд, до Програми необхідно додати вступний розділ, варіант якого приведено далі.

ВСТУП

Необхідність створення Руху обумовлена загостренням головного протиріччя нашого часу між оновлюючими ідеями перебудови, зростаючою активністю народу, з одного боку, і консерватизмом, інерцією, корисними інтересами, споживацькою психологією так званого “механізму опору” – з другого.

Суспільне життя на Україні набуло глибоко спотворених форм за роки панування сталінсько-брежневської адміністративно-командної системи. І зараз Перебудова на Україні активно гальмується апаратною бюрократією, яка не бажає позбавитись своїх незаконно привласнених привілеїв. Саме тому право і обов’язок народу направити всі зусилля на злам “механізму опору” Перебудові і створення гарантій суспільного розвитку в умовах реальної демократії.

Не можна дозволити, щоб під гаслами Перебудови, демократизації та гласності зберігалися старі суспільні, політичні та економічні відносини.

Процес реформ розпочато “зверху”, однак успіх може прийти лише за умови широкої зустрічної ініціативи “знизу” через залучення до повноцінного політичного життя всіх соціально активних, шануючих ідеали демократії громадян, незалежно від їхньої національності, партійності чи релігійних переконань. Жодне прогресивне і справді революційне перетворення в історії не вдалось здійснити в рамках старих політичних структур.

2. У розділі “Загальні принципи”:

На наш погляд, у п.1 і всіх інших розділах 1 пункта, де мова йде про КПРС, треба записати “прогресивні сили КПРС”. Адже сьогодні до КПРС входять протилежні за політичними і ідеологічними поглядами угрупування: тут і переконані у своїй правоті кати сталінсько-берієвського періоду, тут і ідеологи брежневського застою, і Ніна Андреєва з багатотисячною номенклатурною бюрократією, що з захопленням прийняла її “маніфест”, тут і все інше, що узагальнюється поняттям “механізм спору”.

Отже друге речення п.1 треба записати: “Рух – загальнонародний вияв схвалення і підтримки революційної, започаткованої прогресивними силами КПРС Перебудови, яка відбувається у нашій країні”.

Замість першої частини другого абзацу п.1 (до слів “Рух незалежний…”) на наш погляд слід писати:

“Рух діє задля гуманізму, миру, прогресу в повній відповідності з Конституцією Союзу РСР і Конституцією Української РСР”.

Доповнити пункт 1: “Рух є складовою частиною політичної організації суспільства. Набувши офіційного статусу, він буде ще однією ланкою породженої Перебудовою безпосередньої участі народу у вирішенні державних і громадських справ, буде ще одним свідченням подальшого розвитку соціалістичної демократії.

Рух може самоліквідуватись після реалізації всіх його програмних положень, або за рішенням загальних зборів повноважних представників Руху”.

Перше речення п.2 викласти: “Основна мета Руху – якнайширше залучення громадян України до спільного з прогресивними силами КПРС створення і функціонування такого демократичного механізму…” (далі по тексту).

Підпункт 2в викласти: “сприяти динамічному і незворотньому перетворенню України”…

Підпункт 2г: “створити умови для переходу від влади “від імені народу” до реального повновладдя народу; домагатися законодавчого оформлення гарантій здійснення Українською РСР свого державного суверенітету інших республік”.

Доповнити останню фразу: “…з дозволу місцевих Рад, Верховної Ради та Уряду УРСР” (можливо, треба розділити питання народовладдя і суверенітету в окремі підрозділи).

Підпункт 4г: “…бореться за скасування або зміну існуючих застарілих конституційних положень та інших законодавчих актів”.

Підпункт 5д: “… “телефонного права”, зловживання владою та інших проявів соціальної несправедливості”.

Підпункт 5е: “бореться за зміну структури народного господарства України, деформованої…”

У розділі “Демократизація суспільства”:

Оскільки поняття “механізм опору” відображує реальні суспільні відношення і виходячи з того, що демонтують пасивні системи, які не чинять опору, пропонуємо речення третє в другому згори абзаці викласти:

“Рух спільно з прогресивними силами КПРС та громадськими об’єднаннями УРСР докладе всіх зусиль для зламу адміністративно-бюрократичної системи…”

У четвертому зверху абзаці виправити: “…народ – творець права (а не джерело)”.

Доповнити восьмий абзац:

“Рух вважає необхідним сприяти якнайшвидшому опрацюванню закону про народний референдум Української РСР. Закон має виходити з того, що референдуми можуть провадитись не тільки з ініціативи органів влади, а й шляхом народної ініціативи”.

Доповнити розділ “Демократизація суспільства”:

“Рух вважає за необхідне добиватись повної інформації та гласності у роботі вищих республіканських державних та партійних органів. З цією метою має бути забезпечена систематична пряма радіо- і телевізійна (по спеціальному каналу) трансляція всіх зібрань вищих органів влади та управління (сесії Верховної Ради Української РСР, засідання Президії Ради Міністрів УРСР, а також Пленумів і з’їздів Комуністичної партії України).

Рух наполягає на необхідності розробки в найближчий строк і на всенародному обговоренні проекту закону про партію (партії), її права, обов’язки та відповідальність.

Рух визнає недемократичним існуючий закон про вибори до Верховної Ради Союзу РСР, який передбачає багатоступінчату процедуру обрання народних депутатів. Рух виступає за укладення в Українській РСР такого закону про вибори, який би забезпечував здійснення громадянами прямого виборчого права без проміжних ланок у процедурі від висування кандидатів до обрання депутатів”.

Доповнити розділ “Соціальна справедливість”:

“Проект державного бюджету перед розглядом його Верховною Радою УРСР повинен виноситись на громадське обговорення”.

У розділі “Економіка”:

Викласти п.2: “Рух виступає за ліквідацію наслідків бюрократично-відомчої сваволі…”

Доповнити розділ:

п.12: “Економічна політика на Україні повинна будуватись на економічній основі, тобто з урахуванням взаємозв’язку та взаємодії економічних, екологічних, технічних та соціальних факторів”.

п.13: “Рух вважає необхідним боротися за широке використання товарно-грошових відносин у здійсненні економічного контролю за ефективністю всіх ланок апарату влади, поширивши на них принципи госпрозрахунку”.

п. 14: “Рух виступає проти експорту всіх видів палива, електроенергії і сировини, вважаючи такий експорт розбазарюванням народного багатства. Структура експорту повинна зазнати радикальних змін”.

У розділі “Екологія”:

Перше речення: “виходячи з визнання пріоритету екологічних інтересів перед економічними, своїми першочерговими завданнями…”

Останнє речення п.4 викласти:

“…видавати спеціальний республіканський екологічний бюлетень”.

Останнє речення п.6 викласти: “…за забруднення рік і земель гігантськими тваринницькими комплексами та хімічними добривами і пестицидами”.

Доповнити розділ: “Енергетична політика на Україні повинна базуватися на визнанні необхідності реконструкції діючих енергомістких (перш за все металургійних та хімічних) підприємств, розвитку ресурсозберігаючих технологій та всебічної економії енергії.

Непохитним принципом енергетичної політики повинно стати гасло: Спочатку заощадити енергію, а потім направити її на покриття нових потреб!

Рух виступає за пріоритетність розвитку екологічно чистих, “нетрадиційних” видів енергетики”.

Доповнити розділ: “Національне питання. Мова. Культура”:

“Рух виступає за повернення в життя історичної геральдики українського народу; за використання національної символіки та атрибутики Української Радянської держави в суспільному житті республіки в цілях виховання у громадян Української РСР почуття патріотизму і глибокої любові до рідного краю.

Рух визнає роль церкви в моральному оздоровленні суспільства і поширенні загальнолюдських цінностей; виступає за рівність прав віруючих і невіруючих, за право віруючих мирними засобами пропагувати релігійні переконання, а невіруючих – атеїзм; за відновлення релігійних об’єднань та організацій віруючих.

Рух виступає за розв’язання релігійних проблем на Україні з повним урахуванням національних інтересів українського народу та національних меншостей, що населяють Українську РСР.

Віруючим повинно бути надане повне право на церковну відправу мовою свого народу”.

Розділ “Організаційна структура…” слід перенести у статут НРУ. При цьому наголосити, що Рух мусить мати свій друкований орган, а також право користуватися всіма іншими засобами масової інформації.