Start page

Mykola Zharkikh (Kyiv)

Personal site

?

20th century

Nicholas Zharkikh

Shortened text of the section. Full text in ukrainian version.

(2) 1906 A. Ja. Efimenko

(4) 1908 N. N. Arkas

(2) 1908 A. E. Presnyakov

(2) 1912 J. Jakubowski

(6) 1915 M. K. Ljubavsky

(2) 1917 S. F. Platonov

(1) 1918 F. P. Sushitsky

(7) 1930 L. Kolankowski

(7) 1932 D. I. Doroshenko

(7) 1936 S. Kuczyński

(7) 1953 "Essays on the history of the USSR"

(5) 1954 P. Gritsak

(7) 1959 V. T. Pashuto

(7) 1963 The Soviet Historical Encyclopedia

(5) 1963 "History of Kiev"

(5) 1966 A. I. Rogov

(3) 1970 M. B. Zhdan

(7) 1972 N. D. Polonskaya-Vasilenko

(7) 1982 "History of Kiev"

(5) 1987 F. M. Shabuldo

(7) 1988 O. Subtelny

(3) 1993 V. L. Nosevich

(1) 1994 E. V. Rusina

(7) 1994 Encyclopedia of the history of Belarus

(3) 1996 G. Ju. Ivakin

(4) 1997 N. M. Yakovenko

(5) 2000 L. V. Voitovich